Jak być skutecznym i szczęśliwym przedsiębiorcą?

| |

Codzienność przedsiębiorcy to nie kaszka z mleczkiem. To mierzenie się z wyzwaniami, z przeciwnościami, niedogodnościami a przede wszystkim z czasem… Będąc przedsiębiorcą nie masz normowanego czasu pracy. Przeważnie pracujesz bardzo dużo jeśli nie „cały czas”. Nawet kiedy skończysz pracę, zamkniesz laptopa, wyłączysz komórkę to nadal praca wre … w głowie. I to najtrudniej okiełznać. To jak to jest – można być szczęśliwą i skuteczną przedsiębiorczą kobietą? Czy też przedsiębiorczym mężczyzną?

Czas – możliwość czy ograniczenie?

Zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, a przecież  średnia długość życia w dzisiejszych czasach wynosi 78 lat! Nasz czas jest ograniczony i aby żyć pełnią życia potrzebujemy wiedzieć czego chcemy, do czego dążymy.

Z mojego doświadczenia wynika, że niestety jesteśmy w tym mało precyzyjni. Dlatego często żyjemy na tzw. żywioł. Korzystamy z tego co nam los przynosi i cieszymy się, albo nie akceptujemy i narzekamy. Skupiamy się na tych emocjach, roztrząsamy niekiedy przez kilka dni negatywne zdarzenia, zamiast skoncentrować się na działaniu na rzecz celu, wyzwania, marzenia.

Jednak trudno się koncentrować kiedy nie mamy konkretnie sprecyzowanego celu, dążenia. Kiedy rozmawiam o tym z przedsiębiorcami to mówią, że mają jeszcze czas, że jeszcze zdążą wyznaczyć cel i… tracą bezpowrotnie czas na realizację zadań bieżących. Niby bardzo ważnych, jednak rzadko kiedy wznoszących ich firmy i życie na wyższy poziom. Jednocześnie brakuje im czasu na zadbanie o swoje zdrowie, kondycję fizyczną czy regularny odpoczynek.

To mamy czas czy go nie mamy?

Wszyscy mamy go jednakową ilość – 24 godziny na dobę. Jednak jego postrzeganie zależy od naszego spojrzenia i nastawienia. Kiedy coś jest dla nas ważne, to zawsze znajdziemy na to czas i przestrzeń.

To dlaczego nie wpisujemy do kalendarza regularnego odpoczynku, relaksu, ćwiczeń fizycznych, obiadu? Dlatego, że nauczono nas, że nie jest to dla nas ważne, że możemy z tego zrezygnować na rzecz spraw rzekomo ważniejszych. I te przekonania nam się utrwaliły. Jednak jak przysłowie mówi „z pustego i Salomon nie naleje”.

Jak mamy być kreatywni, skuteczni, efektywni kiedy jesteśmy przepracowani, głodni, zmęczeni, żyjemy w ciągłym biegu i brakuje nam energii? Jeżeli sami nie zaczniemy dbać o Siebie, to nikt tego za nas nie zrobi.

Czemu to dla nas jest takie trudne? Ponieważ każdy z nas ma swoje zakorzenione przekonania, utrwalone konstrukty myślowe, które są ograniczające i często nas osłabiające. Rzadko kiedy tym przekonaniom się przyglądamy. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z ich siły.

Poznaj siebie i swoją tożsamość

Już w latach 70-tych XX wieku Gregory Bateson, amerykański antropolog i psycholog działający na Uniwersytecie  Kalifornijskim w Santa Cruz, zaproponował model poziomów logicznych człowieka.

Góra lodowa (poziomy funkcjonowania człowieka) opracowane przez Macieja Bennewicza na podstawie modelu Gregory Bateson, w oparciu o koncepcje Kena Wilbera i Paula Watzlawika pokazuje nam na samej górze poziomy najbardziej oczywiste – środowisko i zachowanie. Są one łatwo dostępne, zauważalne i najbardziej oczywiste dla nas i naszego otoczenia. Są czubkiem góry lodowej.

Metafora góry lodowej pozwala nam zrozumieć, że poziomy widoczne i możliwe do opisania zmysłami (środowisko, zachowanie, umiejętności), podobnie jak w przypadku gór lodowych dryfujących po oceanach, są widoczne gołym okiem i łatwo rozpoznawalne, jednak potencjał góry lodowej kryje się pod powierzchnią wody.

Ten ukryty potencjał decyduje o sile góry lodowej. Paradoks polega na tym, że czubek góry (środowisko, zachowania, umiejętności) brany jest bardzo często za całość naszej postawy. Zazwyczaj utożsamiamy się z przedmiotami, środkami produkcji, maszynami, gadżetami, kostiumami, budynkami (środowisko), a tym czasem świat przedmiotów jest rezultatem, a nie tylko przyczyną naszych działań. Działanie, podejmowanie decyzji , emocjonalny skutek, który przejawia się w aktywności, to również tylko echo wcześniejszych procesów.

Tym czasem o sile, energii i motywacji do podejmowania działań decydują poziomy głębsze oraz wewnętrzny kontakt z nimi. Brak tego kontaktu naraża nas na odcięcie od witalnych sił i głębszych motywacji. Siła motywacji i jej skutek kryją się głębiej w obszarach nieświadomych, znajdujących się poniżej umownej linii wody, która symbolizuje granicę między obszarem doświadczanym, uświadamianym, możliwym do specyfikacji zmysłowej, a obszarem nieświadomym, wyrażanym symbolicznie, jednak determinującym nasze świadome wybory. Znajdują się tam tak ważne aspekty, jak wspomniane wcześniej przekonania, wartości oraz tożsamość, misja oraz wizja. Motywacja nawet do najprostszych działań w środowisku zawsze ma swoje źródło w poziomach głębszych. Przejawia się w postaci wyboru konkretnych kompetencji (poziom umiejętności), którym dajemy wyraz, działając (zachowanie) oraz wybierając, tworząc, porządkując i zmieniając środowisko.

 

Zmień swoje życie z autorską metodą „4 Kroki do Spełnienia”

Opracowałam metodę zawierającą zasady, struk­turę i stra­te­gię, która umoż­li­wiają Klient­kom, uczestniczkom programów mentoringowo-coachingowych takich jak. „Jesteś Wyjatkowa”,  czy „Odkryj Swoją Wyjątkową Siłę” osią­gnię­cie speł­nio­nego i satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia pry­wat­nego przy jed­no­cze­snym odno­sze­niu suk­ce­sów zawo­do­wych.

Moja metoda 4 kroków oparta jest o cztery moduły:

  1. Poznaj Sie­bie.
  2. Kto lub co Tobą rzą­dzi?
  3. Poznaj swój kie­ru­nek.
  4. Dzia­łaj!

Zgłę­bie­nie ich gwa­ran­tuje odkry­cie wartości, zaso­bów, moc­nych stron, nadrzędnego celu, potrzeb oraz wewnętrz­nych blo­kad, ogra­ni­czeń, które stają nam na dro­dze do reali­za­cji wyzwań, celów, marzeń zarówno tych zawo­do­wych jak i pry­wat­nych.

Trud­no­ści i pro­blemy, któ­rych doświad­czamy w życiu wyni­kają naj­czę­ściej z naszej postawy, prze­ko­nań, z naszego sto­sunku do świata, inter­pre­ta­cji codzien­nych sytu­acji i odczu­wa­nych emo­cji. I na to wszystko MAMY WPŁYW.

Czyli to co nam się NIE PODOBA w naszym życiu możemy zmie­nić. Zna­jąc swój kie­ru­nek dzia­łań, tzw. sens wszyst­kich sen­sów, zaspo­ka­ja­jąc swoje potrzeby w zgo­dzie ze sobą, eko­lo­gicz­nie, nie krzywdząc innych łatwiej for­mu­łu­jemy cel, który jest połą­czony z ener­gią serca. Wtedy zysku­jemy moty­wa­cję do dzia­ła­nia i wpro­wa­dza­nia potrzeb­nych zmian. Ta wewnętrzna moty­wa­cja jest bez­cenna. Ogrom­nie mi pomo­gła przy pisa­niu pierwszej książki pt. „Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!”.

Przy­cią­gała do zadań na rzecz celu, nie­za­leż­nie od prze­ciw­no­ści losu, sytu­acji, moich wewnętrz­nych prze­ko­nań i NIEwspierających kon­struk­tów myślo­wych. Z doświad­cze­nia wiem, że to nie umie­jęt­ność pla­no­wa­nia nas mobi­li­zuje do wyko­na­nia dzia­łań na rzecz celu TYLKO wła­śnie połą­cze­nie z ener­gią serca.

Od kilku lat współ­pra­cuję z mene­dżer­kami i wła­ści­ciel­kami bizne­sów, które z jed­nej strony odno­szą suk­cesy zawo­dowe, z dru­giej jed­nak płacą za to zbyt wysoką cenę. Poma­gam im zadbać o Sie­bie, swoje potrzeby i wewnętrzną rów­no­wagę, która jest nie­zbędna do bar­dziej sku­tecz­nego zarzą­dza­nia sobą i swoją firmą czy obsza­rem zawo­do­wym.

Czy ta metoda jest dla Ciebie?

Metoda  jest adre­so­wana i odpo­wied­nia dla wszyst­kich, któ­rzy potrze­bują, chcą żyć w speł­nie­niu, więk­szym dobro­sta­nie i doświad­czać szczę­ścia na co dzień.

Doświad­czeni przed­się­biorcy wie­dzą jakimi pra­wami mar­ke­tin­go­wymi rzą­dzi się rynek i zro­zu­mieją że komu­ni­kat, który adre­suję do wła­ści­cie­lek biznesu i mene­dże­rek spo­wo­do­wany jest moją decy­zją współ­pracy z okre­śloną grupą doce­lową, z którą się utoż­sa­miam i mam wiele wspól­nego, co uła­twia mi komu­ni­ka­cję, wybór okre­ślo­nych kana­łów mar­ke­tin­go­wych oraz sku­teczne odpo­wia­da­nie na ich potrzeby.

Kolejna edycja Programu Grupowego Online „Odkryj Swoją Wyjątkową Siłę” zbiera grupę kobiet, które przejdą 3 miesięczny trening wewnętrznej siły, aby mogły być silne dla Siebie, swojej rodziny i świata, niezależnie od okoliczności!

Program jest odskocznią, oderwaniem się od codziennych zadań i trosk, przestrzenią dla Kobiet takich jak TY. Jest też idealną przestrzenią do naładowania swoich bateryjek, aby BYĆ dla Siebie, dzieci, męża, rodziny i świata. Powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas doświadcza spadków nastroju, gorszych dni i chwil zwątpienia, tym bardziej że świat teraz, na naszych oczach zmienia się i przewartościowuje. 

W dobrym stanie emocjonalnym podejmujesz dobre decyzje zarówno dotyczące Twojego zachowania się w domu jak i kroków, które potrzebujesz podjąć w obszarze zawodowym. W złym stanie – podejmujesz kiepskie decyzje, które Ci NIE służą.

Dlatego daj sobie prawo do zadbania o Siebie oraz swój stan emocjonalny!

Odkryj wewnętrzną siłę i realizuj swoje cele, spełniaj marzenia, żyj na 100%!

Zapraszam Cię serdecznie

Katarzyna Wnękowska

Poprzednie

Nowy Facebook – jak go opanować?

Kobiety Przedsiębiorcze – Renata Kuryłowicz – Worek Kości

Dalej